ALLMÄNNA VILLKOR – ANSLUTET BANKKORT

Gäller från och med den 25 maj 2018.

1. VILLKOR FÖR ANSLUTET BANKKORT.

Fysisk, myndig person kan ansluta sitt eller sina (maximalt tio (10) stycken) bankkort som "Anslutet bankkort". Vissa bankkort är inte möjliga att ansluta (se information på www.preem.se). En förutsättning för att ansluta bankkort är att kunden lämnar de uppgifter som anges som "obligatoriska" i anslutningsformuläret.

2. RABATT M.M.

Kund som ansluter sitt bankkort till Preems bonussystem får för närvarande rabatt på drivmedel varje gång kunden tankar och betalar med sitt anslutna bankkort på anslutna försäljningsställen. Från tid till annan gällande rabatt anges på www.preem.se. Den ordinarie drivmedelsrabatten är för närvarande 15 öre per liter på bemannad station och 5 öre per liter på automatstation. Förutom rabatt på drivmedel får kunden även inköpsstatistik och olika förmånserbjudanden. Drivmedelsrabatten utges i form av en bonuscheck, så fort den samlade rabatten uppgår till 25 kronor. Medlemmar i samma hushåll har möjlighet att få rabatten samlad på en bonuscheck. Bonuschecken går att handla för på flertalet bemannade Preemstationer. För det fall antalet bonuscheckar annars hade uppgått till fler än tre (3) viss månad, utges rabatten genom utbetalning via bankgiroavi. Möjlighet finns också för kunden att registrera sitt kontonummer hos Preem för utbetalning av bonusbelopp.

3. PREEMS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER.

För att kunna ansluta sitt bankkort måste kunden lämna sina personuppgifter till oss på Preem AB så att kunden kan ta del av rabatterna som erbjuds. I det följande beskrivs hur Preem AB (”vi”) samlar in, behandlar och delar kundens personuppgifter.

Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig som kund som du lämnat i samband med att du ansluter ditt bankkort dvs. ditt personnummer, namn, adress, bankkortsnummer, EuroBonus-nummer (lämnas frivilligt), mobilnummer och e-postadress samt information om din köphistorik. Samtliga dessa uppgifter benämns dina ”personuppgifter”.

Vem samlas personuppgifterna in från?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig i samband med att du fyller i din ansökan om att ansluta ditt bankkort. Vi kan också, i syfte att hålla dina uppgifter uppdaterade, komma att uppdatera dina adressuppgifter med hjälp av det statliga personadressregistret.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna förbereda för, registrera och administrera det avtal vi ingår och den bonus som du erbjuds genom att ansluta ditt bankkort. Vi behandlar även din köphistorik hos Preem för att genomföra marknads- och kundanalyser. Förutsatt att du inte har anmält en direktreklamspärr behandlar vi även dina personuppgifter och din köphistorik för att vi på Preem ska kunna rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till dig bl.a. via post, e-post och sms. Om du lämnar ditt samtycke kan vi också behandla dina personuppgifter för att du ska få del av erbjudanden via e-post och sms från våra samarbetspartners.

Varför har vi rätt att behandla dina personuppgifter?

Behandlingen av dina personuppgifter för att vi ska kunna förbereda för, registrera och administrera det avtal vi ingår och den bonus som du erbjuds, för att genomföra marknads- och kundanalyser samt för att skicka direktreklam och erbjudanden till dig om varor och tjänster som liknar de produkter och tjänster som vi tillhandahåller dig under detta avtal, grundas på en intresseavvägning. Vi har ett intresse av att kunna administrera och ansluta ditt bankkort och för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster till dig. Marknadsföringen baseras på dina personuppgifter och din köphistorik och skickas till dig bl.a. via post, e-post och sms. För att kunna skicka riktad information och marknadsföring som bedöms vara intressant för dig används dina personuppgifter även för s.k. profilering. Profilering betyder att dina personuppgifter analyseras för att ta reda på vilka erbjudanden du troligtvis kommer att tycka är intressanta. Vilken marknadsföring som skickas till dig väljs ut baserat bland annat på dina tidigare inköp hos oss, ålder, geografiskt läge och bidrar till att du får marknadsföring som sannolikt är relevant för just dig. De personuppgifter vi använder är inte av känslig natur, vi bedömer därför att vårt intresse av att administrera din ansökan och ditt avtal, genomföra marknads- och kundanalys och att marknadsföra oss överväger ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. Vi har gjort bedömningen att vi har, vad lagen kallar, ett ”berättigat intresse”.

För att vi ska kunna skicka erbjudanden om andra produkter och tjänster, dvs. som inte liknar de produkter och tjänster som vi tillhandahåller, grundas på ditt samtycke. Du samtycker till detta genom att klicka i kryssrutan ”Ja tack, jag tar gärna emot erbjudanden via e-post och sms från Preem och Preems samarbetspartners och samtycker till behandlingen av mina personuppgifter i samband med sådan marknadsföring”.

Behandlingen av dina personuppgifter för att våra samarbetspartners ska kunna skicka erbjudanden till dig grundas också på ditt samtycke. ”Ja tack, jag tar gärna emot erbjudanden via e-post och sms från Preem och Preems samarbetspartners och samtycker till behandlingen av mina personuppgifter i samband med sådan marknadsföring”.

Om du ångrar dig, kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta Preems kundservice på telefonnummer 020-450 450.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Preem AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vidare kommer vi även att dela dina personuppgifter med andra leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning såsom till olika serviceföretag vilka för vår räkning sköter t.ex. kundanalys, tryck och distribution och marknadsföring. Utöver detta kan Preem enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas så länge du har ditt bankkort anslutet till Preem. Om du väljer att avsluta din anslutning av bankkort hos Preem kommer vi att behålla dina uppgifter i ytterligare tre år. Du kan när som helst kontakta Preems kundtjänst för att få dina personuppgifter och din köphistorik raderad.

Vad är dina rättigheter?

Preem AB (publ.), org. nr. 556072-6977, med adress Warfvinges Väg 45, 112 51 STOCKHOLM, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Preems dataskyddsombud kontaktas på dpo@preem.se.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och du kan i vissa fall begära att vi raderar dina personuppgifter (t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om du återkallar ditt samtycke). Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan t.ex. begära en direktreklamspärr genom att kontakta oss eller genom att avsäga dig kommunikation via sms och e-post i samband med utskick. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden. Du har även rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla sådant missnöje till Datainspektionen (som kommer byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten) som är tillsynsmyndighet för vår personuppgiftsbehandling.

Om du har några frågor kring denna information är du välkommen att kontakta Preems Dataskyddsombud på mailadressen dpo@preem.se.

Läs mer om Preems behandling av personuppgifter på www.preem.se/personuppgifter.

4. BEGRÄNSNING AV ANSVAR.

Preem garanterar inte att inköp alltid kan göras hos anslutna försäljningsställen. Preem är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Preem är föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av Preem om Preem varit normalt aktsam. Preem svarar inte för indirekt skada, om inte skadan orsakats av Preems grova vårdslöshet.

5. AVTALSTID.

Avtal om "Anslutet bankkort" gäller tills vidare och kan av endera parten sägas upp till omedelbart upphörande.

6. FÖRÄNDRING AV VILLKOR.

Preem förbehåller sig rätten att göra förändringar i dessa allmänna villkor. Ändringar aviseras en (1) månad innan ikraftträdande genom publicering på www.preem.se.